Privacyverklaring

Privacy statement

De (werkenbij)website www.werkenbijvanquish-yachts.nl   is eigendom van en wordt beheerd door Vanquish Yachts te Marknesse.
Vanquish Yachts respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.
Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor jou als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt.
Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt.
De inbreuk op de belangen van jou als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking van het te dienen doel. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard, Vanquish Yachts houdt hierin een termijn van maximaal 12 maanden aan.

Vanquish Yachts draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.
Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking.
Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@vanquish-yachts.com

Wanneer verzamelen wij jouw gegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan jouw gegevens te bewaren en verwerken;

· als jij Vanquish Yachts toestemming geeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

· als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op verzoek van jou voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

· als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Vanquish Yachts rust;

· als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen;

· als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Vanquish Yachts is opgedragen;

Verwerking van persoonsgegevens Vanquish Yachts kan als jou werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Vanquish Yachts, de onderstaande persoonlijke gegevens te verwerken.
Jij bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.


Werkzoekende of kandidaat;
· NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
· geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
· curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
· gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan; · gegevens over beschikbaarheid en verlof;
· andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring; · op vrijwillige basis andere content waarmee jij jezelf voorstelt (video, foto)
· andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet;

Algemeen

Voor de verwerking van jou persoonsgegevens wordt ten alle tijden toestemming gevraagd aan jou, de betrokkene. Jou persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en beveiligd in ons systeem, AFAS en binnen onze MS Office omgeving. Alleen medewerkers waarvoor dat noodzakelijk is hebben toegang tot deze gegevens.
Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door jou worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden;
· Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen;
· Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht;
· voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountscontrole;

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover daarvoor expliciet toestemming verleend. Je dient er wel bewust van te zijn dat zonder persoonsgegevens wij niet met jou in contact kunnen treden. Tevens zal Vanquish Yachts gegevens gebruiken, bewaren dan wel verstrekken als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Rechten van betrokkenen

Je kunt ten allen tijde aangeven dat jouw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een email te sturen naar info@vanquish-yachts.com. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen met betrekking tot het privacy statement aan het voormelde emailadres zenden. Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen besluiten een onderzoek te starten naar de omgang van jouw persoonsgegevens.

Wij gebruiken Outlook als partij om een email aan jou te verzenden, zodat wij in contact met jou kunnen komen.

Intern
Soms kan de informatie intern gedeeld worden. Er wordt uitsluitend toegang verschaft aan die medewerkers voor wie ter uitvoering van de overeenkomst deze toegang tot persoonsgegevens noodzakelijk is. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. De toegang tot persoonsgegevens zal tot het minimum worden beperkt.

Bewaren persoonsgegevens
Het uitgangspunt is dat Vanquish Yachts persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. Echter is Vanquish Yachts vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Vanquish Yachts zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Deze bewaartermijn is voornamelijk van toepassing op gegevens van (contactpersonen) van bedrijven. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor gegevens uit een cv. Het is gebruikelijk dat Vanquish Yachts sollicitatiegegevens uiterlijk 8 weken na het einde van de procedure verwijdert. Echter vraagt Vanquish Yachts expliciet aan jou om gegevens langer te bewaren, namelijk een jaar, omdat er mogelijk om een later tijdstip een passende functie voor jou is.

Beveiliging
Vanquish Yachts doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden) een datalek, dan verzoeken wij jou dit direct te melden via onderstaande contactgegevens of de contactgegevens van jouw contactpersoon binnen Vanquish Yachts.

Wijzigingen

Vanquish Yachts behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Vanquish Yachts en een betrokkene.

Cookies
Vanquish Yachts maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruikersvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan deze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat jouw bezoek eenvoudiger maakt.

Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Vanquish Yachts B.V. Expansie 15 8316 GB Marknesse 0522-700 236 info@vanquish-yachts.com  www.vanquish-yachts.com